Kalite Politikamız
18 Mayıs 2023

Hastanemiz vizyonu ve misyonu doğrultusunda, stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmada sürekli iyileştirme ve gözden geçirme anlayışına bağlı kalite odaklı bir yönetim sistemini esas almaktadır.

 

1.Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği ve geliştireceği stratejiler doğrultusunda iletişime ve paylaşıma açık yönetim anlayışı ile sürekli iyileşme prensibi ve kalite yönetim sistemi şartları doğrultusunda personelimizin kalite  çalışmalarına  katılımını  sağlamak,  kurum  kültürünü oluşturmak,

2.Hasta hakları mevzuatı esas alarak hastanemizde sunmuş olduğumuz hizmetlerde hasta ve hasta yakınının süreçlere katılımını sağlamak, dilek öneri ve şikâyetlerini değerlendirerek hasta memnuniyetini arttırmak. Hasta memnuniyet düzenini belli aralıklarla ölçmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak.

3.Hastanemizin mevcut kaynaklarını verimli ve zamanında kullanarak güvenli sağlık hizmeti sunmak.

4.Bakanlığımızın yayınladığı klinik rehberlerine uygun olarak tetkik istemlerinin yapılmasını sağlamak, tetkik ve hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, tetkiklerin en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak.

5.Kurumumuzca gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde uygulanan programlarımız ile toplumsal farkındalık yaratarak, sağlık düzeyini yükseltilmesinde fayda sağlamak.

6.Anne ve bebek sağlığı için, eğitim, bakım ve sunulan hizmetleri en üst düzeye taşımak, hastalarımıza normal doğuma yönlendirerek, hastanemizde gerçekleşen primersezeryan oranının Türkiye ortalamasının altında olmasını sağlamak. Normal doğum ve sezeryan sonrası anne ve bebeklerin yeterli süre tıbbi takip altında kalmasını sağlamak.

7.Donanımlı ve nitelikli personel istihdamı için hizmet içi eğitimleri sürekli kılacak ortam sağlamak.

8.Personelimize güvenli ve huzurlu çalışma ortamı sunmak.

9.İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun iş güvenliği kültürünün sürdürebilir ve gelişimi için çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden faktörleri belirlemek, ortamdan kaynaklanan enfeksiyonlardan korunmalarına yönelik önlem almak, sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak.

10.Klinik rehberlere uygun ilaç kullanımını sağlayarak antibiyotik reçete oranının Türkiye ortalamasını ve bir önceki dönem değerin altında olmasını sağlamak.

11. Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili tüm mevzuatlara uygulayarak, tüm çalışan ve paydaşlarla birlikte bütüncül bir yaklaşımla, riskleri yönetmek ya da etkisini azaltmak , SİBER saldırı durumlarına hazır olmak ve hizmetin aksamamasını sağlamak.

12. SWOT analizleri yaparak yön verdiğimiz amaç, eylem, hedef ve planları belirli bir dönemlerde güncelleyerek, stratejik kararlarımızı gözden geçirmek değerlendirmek.

13.Çalışanlar, Stajyerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hastalar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,

14.Yıl içerisinde kısa – orta vade planlarımızı gerçekleştirebilmek ve tamamlayabilmek için gerekli çalışmaları yürütmek. Uzun vade planlarımız içinde gerekli çalışmaları yaparak, çalışmalara için gereken proje ve desteği sağlamak.

15.Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,

16.Kurumumuzun vizyon, misyon ve değerlerinden ödün vermeden; sürekli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunan, hizmette üst düzey sağlık standartlarını yakalayan, gelişmenin yazılı, ölçülebilir ve kanıta dayalı olmasını sağlayan, mevzuatlara bağlı, etkili ve verimli sağlık hizmeti sunmayı taahhüt ederiz.